AKTUALIZOWANY ZASÓB INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI

 

Informujemy, że ostatnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wraz ze zmianami z dnia 27.12.20 wydłuża do dnia 17.01.2021 ograniczenia nałożone w dniu 28.11.20 i wprowadza szereg nowych ograniczeń. Najważniejsze z nich to zakaz przemieszczania się w sylwestra [31.12.20-01.01.21] w godz. 19:00 – 6:00, obowiązek odbycia 10 dniowej kwarantanny przez osoby wjeżdżające do Polski transportem zbiorowym i dalsze ograniczenia w działalności hoteli. Ograniczenia te nie mają bezpośredniego wpływu na działalność produkcyjną. Produkcje mogą być kontynuowane z zachowaniem środków ostrożności, w tym rekomendowanych przez Klub Producentów Reklamowych.

Poniższy zbiór informacji dotyczy produkcji w trzeciej fazie pandemii COVID-19 (tzw. druga fala). Zasób jest aktualizowany wraz z rozwojem sytuacji. 

Ubezpieczenia

We wszystkich dostępnych na rynku polisach niezmiennie znajdują się wyłączenia dotyczące wszelkich szkód będących konsekwencją pandemii. Jakiekolwiek opóźnienia i komplikacje w pracach produkcyjnych, w tym: niepojawienie się zatrudnionych osób, zachorowania członków ekip, konsekwencje zmian administracyjnych i inne zostaną włączone do tej kategorii, jeśli tylko miały choćby pośredni związek z pandemią. Oznacza to, że z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie. Wszystkie ryzyka działalności produkcyjnej nie związane z pandemią podlegają ochronie ubezpieczeniowej bez zmian, jednak obszar wyłączeń z ubezpieczenia jest dzisiaj szeroki. W związku z następującym po kilku miesiącach względnego spokoju wzrostem zachorowań rekomendujemy przypominanie zamawiającym o ograniczeniach dot. możliwości ubezpieczania produkcji.

Zalecenia prawne i organizacyjne

Producenci zyskali w pierwszych dwóch fazach pandemii znaczne doświadczenie i wiedzę dotyczącą pracy w pandemicznych okolicznościach. Od jesieni notujemy jednak w Polsce wyraźny wzrost zakażeń. Przyjęcie w obecnych okolicznościach zlecenia realizacji filmu niesie ryzyko utrudnienia prac produkcyjnych wskutek nie objętych ubezpieczeniem zdarzeń.

Obecnie ograniczenia administracyjne są w Polsce powtórnie zaostrzane, w dodatku komunikacja administracji rządowej z przedsiębiorcami sprowadza się do informowania o regulacjach zmieniających się często z dnia na dzień. To może teoretycznie prowadzić do sytuacji, w której rozpoczęte prace produkcyjne nie będą mogły być łatwo dokończone. Warto zaznaczyć, że mimo wielokrotnie zmieniających się regulacji, taka sytuacja dotąd nie wystąpiła.

Niezmiennie rekomendujemy, aby o występującym ryzyku informować zarówno zamawiających jak i współpracujących przy produkcji twórców i podwykonawców, wspólnie z zamawiającymi i współpracownikami jednoznacznie określać zakresy odpowiedzialności mając na względzie, że realizujący zlecenie producent nie może ponosić odpowiedzialności za wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności.

Zalecamy wprowadzanie do umów zawieranych ze zlecającymi produkcje stosownych zapisów potwierdzających świadomość ryzyka i określających zakres odpowiedzialności producenta i zamawiającego. Na życzenie udostępniamy producentom przykłady możliwych do zastosowania klauzul umownych.

Zalecamy wprowadzenie do umów z twórcami, członkami ekip filmowych i podwykonawcami stosownych zapisów potwierdzających świadomość ryzyka zarażenia na planie (umowy cywilno-prawne firma-firma, umowy o dzieło, umowy zlecenia). Przypominamy, że nie jest możliwe zniesienie odpowiedzialności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Producenci, jak wszyscy przedsiębiorcy, mają obowiązek stosowania się do obowiązujących rozporządzeń administracyjnych. W obecnych okolicznościach nie wszystkie regulacje ogłaszane przez administrację mają status rozporządzeń, część z nich to rekomendacje, sugestie. To wszystko nie ułatwia funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości. W tym miejscu administracja rządowa komunikuje większość regulacji i zaleceń dotyczących przedsiębiorców.

Praca na planie i praca produkcyjna

Obowiązujące obecnie regulacje administracyjne nie uwzględniają specyfiki planu filmowego. Rozpoznając potrzebę sprecyzowania zasad bezpiecznej pracy na planie w warunkach pandemii Klub Producentów Reklamowych opracował zestaw szczegółowych rekomendacji dotyczących tego obszaru. Od Maja br. w oparciu o te wytyczne przygotowanych zostało dziesiątki regulaminów pracy na planach filmowych. Stale aktualizowana wersja zasad bezpiecznej pracy na planie znajduje się tutaj.

Inną wersją wytycznych do pracy na planie jest zbiór opublikowany na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapisy obu wytycznych są w przeważającej mierze zbieżne.

Kontakt

W związku z nadzwyczajną sytuacją rynkową związaną z epidemią COVID-19 Klub Producentów Reklamowych wspiera działaniami wszystkich polskich producentów filmów reklamowych. Jeśli jesteś zainteresowany współdziałaniem, potrzebujesz wsparcia merytorycznego, konsultacji swojej sytuacji produkcyjnej, organizacyjnej, prawnej, zgłoś się do nas i dołącz do grupy WhatsApp dla producentów.

klub.producentow@sar.org.pl

Jeśli chcesz skonsultować swoją sytuację indywidualnie, zapraszamy do kontaktu z producentami:

Julian Dworak
Dyrektor KPR
506-170-893
julian.dworak@sar.org.pl

Jacek Kulczycki
OTO Film, Członek Zarządu KPR, Członek grupy roboczej ds. współpracy z producentami
505-003-001
jacek@otofilm.pl

Magda Olak
TANK Production, Członkini grupy roboczej ds. współpracy z producentami
502-436-627
magda@tankproduction.com

 

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu z Pauliną:

Paulina Goliszewska-Borys
Project Manager KPR
511-698 -622
paulina.goliszewska@sar.org.pl