AKTUALIZOWANY ZASÓB INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI

 

Poniższy zbiór informacji ma zwrócić uwagę na najważniejsze praktyczne aspekty produkcji w czasie drugiej fazy pandemii COVID-19. Zasób jest aktualizowany wraz z rozwojem sytuacji. 

Ubezpieczenia

Niezmiennie nie jest dostępne na rynku ubezpieczenie, które pokrywałoby straty wynikające ze zdarzeń będących konsekwencją epidemii i pandemii. We wszystkich dostępnych na rynku polisach znajdują się wyłączenia tego typu szkód. Szkody te nie muszą być związane z epidemią i pandemią w sposób bezpośredni, co oznacza, że wiele potencjalnych zdarzeń nie zostanie objętych odszkodowaniem. Opóźnienia i komplikacje w pracach produkcyjnych związane z niepojawieniem się kluczowych osób, niedostępności obiektów zdjęciowych, zachorowania członków ekip i inne zostaną włączone do tej kategorii, jeśli tylko miały związek z sytuacją epidemii. Szkód tego typu nie można uznać za siłę wyższą, gdy epidemia jest okolicznością znaną w chwili zawierania umowy. Wszystkie pozostałe ryzyka związane z działalnością produkcyjną podlegają ochronie ubezpieczeniowej bez zmian.

Zalecenia prawne i organizacyjne

Przyjęcie w obecnych okolicznościach zlecenia realizacji filmu zawierającego organizację planu zdjęciowego niesie ryzyko utrudnienia bądź w skrajnym przypadku przerwania prac produkcyjnych wskutek nie objętych ubezpieczeniem zdarzeń wywołanych przez pandemię. Obecnie znajdujemy się w fazie, w której poszczególne ograniczenia administracyjne są w Polsce zdejmowane, niemniej wciąż funkcjonujemy pod rygorem obowiązującego stanu epidemii, który umożliwia łatwe wprowadzanie ograniczeń administracyjnych (np. przemieszczania się, prowadzenia pewnych rodzajów działalności
gospodarczej, i innych).

Niezmiennie rekomendujemy, aby o występującym ryzyku informować zarówno zamawiających jak i współpracujących przy produkcji twórców i podwykonawców, wspólnie z zamawiającymi i współpracownikami jednoznacznie określać zakresy odpowiedzialności, mając na względzie, że realizujący zlecenie producent nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności.

Zalecamy wprowadzenie do umów zawieranych ze zlecającymi produkcje stosownych zapisów potwierdzających świadomość ryzyka i określających zakres odpowiedzialności producenta i zamawiającego. Na życzenie udostępniamy producentom przykłady możliwych do zastosowania klauzul umownych.

Zalecamy wprowadzenie do umów z twórcami, członkami ekip filmowych i podwykonawcami stosownych zapisów potwierdzających świadomość ryzyka zarażenia na planie (umowy cywilno-prawne firma-firma, umowy o dzieło, umowy zlecenia). Przypominamy, że nie jest możliwe zniesienie odpowiedzialności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Niezależnie od stanowiska zlecających, producenci mają obowiązek wprowadzenia zmian w organizacji pracy na planie, zgodnie z  regulacjami Ministra Zdrowia i Rady Ministrów

Praca na planie

Obowiązujące obecnie wytyczne administracyjne nie uwzględniają jednak specyfiki planu filmowego. Prowadząc dozwoloną działalność gospodarczą, jaką jest produkcja filmowa należy bezwzględnie zadbać o zapewnienie odpowiednich, dostosowanych do sytuacji epidemii, warunków pracy. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało ogólne zalecenia dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów i zamawiających produkcje Klub Producentów Reklamowych opracował zestaw szczegółowych rekomendacji i wytycznych dla bezpiecznej pracy na planie filmowym w warunkach epidemii COVID-19. Kompleksowy zbiór wytycznych umożliwia przygotowanie dostosowanych do sytuacji regulaminów pracy i prowadzenie prac produkcyjnych w sposób istotnie zmniejszający ryzyko zakażenia. Zasady bezpiecznej pracy na planie dostępne są dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie.

Kontakt

W związku z nadzwyczajną sytuacją rynkową związaną z epidemią COVID-19 Klub Producentów Reklamowych podjął decyzję o współpracy i objęciu działaniami kryzysowymi wszystkich polskich producentów filmów reklamowych. Jeśli jesteś zainteresowany współdziałaniem, potrzebujesz wsparcia merytorycznego, konsultacji swojej sytuacji produkcyjnej, zapraszamy do kontaktu z producentami:

Julian Dworak
Dyrektor KPR
506-170-893
julian.dworak@sar.org.pl

Jacek Kulczycki
OTO Film, Członek Zarządu KPR, Członek grupy roboczej ds. współpracy z producentami
505-003-001
jacek@otofilm.pl

Magda Olak
TANK Production, Członkini grupy roboczej ds. kontaktów z producentami
502-436-627
magda@tankproduction.com

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu z Pauliną:

Paulina Goliszewska-Borys
Project Manager KPR
511-698 -622
paulina.goliszewska@sar.org.pl

Przydatne linki

Portal rządowy publikujący najważniejsze informacje dla przedsiębiorców:
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow

Serwis specjalny AICP, amerykańskiej organizacji producentów filmów reklamowych:
https://www.aicp.com/news-roundup/coronavirus-resources/